GDPR

Zásady zpracování osobních údajů.

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o způsobu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů, včetně rozsahu vašich práv souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Přečtěte si, prosím, tyto Zásady zpracování osobních údajů pečlivě. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější.

Co se dozvíte o zpracování osobních údajů?

 • Jaké osobní údaje shromažďujeme,
 • jak s nimi nakládáme,
 • z jakých zdrojů je získáváme,
 • k jakým účelům je využíváme,
 • komu je smíme poskytnout,
 • kde můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme,
 • a jaké jsou možnosti zabezpečení pro každého.

Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.

Zásada zpracování osobních údajů ve firmě Petra Felgrová, kurzy-pily s.r.o. představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob i právnických osob – zákazníků (dále jen „subjektu údajů“). Dokument budeme průběžně doplňovat.

Důležité kontakty ochrany osobních údajů

Informace o správci osobních údajů:

Petra Felgrová, kurzy-pily s.r.o.

U Krbu 1434/13
100 00 Praha 10
IČ: 03031381

Účely zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování služeb spojených s vaší účastí v Rekvalifikačních kurzech a školeních BOZP (dále již jen kurzech), neboť pouze s jejich využitím lze poskytnout výhody, které jsou pro Zákazníky důvodem k účasti v kurzech.

Osobní údaje poskytnuté správci při registraci do kurzů či následně při účasti v kurzech, stejně jako údaje shromážděné po dobu vaší účasti v kurzech, jsou automatizovaně zpracovány prostřednictvím softwaru za účelem:

 • registrace v kurzech,
 • vydání Osvědčení, Průkazu odborné kvalifikace
 • komunikace v rámci kurzů, (periodické školení apod.)

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí služeb spojených s vaší účastí v kurzech.

Poskytnutí vašich osobních údajů je zcela dobrovolné, pokud nám požadované osobní údaje odmítnete sdělit, není možné vám umožnit účast v kurzech.

Oprávněné zájmy zpracování vašich osobních údajů

Zpracování osobních údajů klientů je nezbytné pro poskytování služeb spojených s účastí v kurzech a je tedy oprávněným zájmem Petra Felgrová, kurzy-pily s.r.o., což je zákonná povinnost.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Identifikační údaje – jméno, příjmení a datum narození. Tedy osobní údaje, díky kterým vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.
 • Kontaktní údaje – především e-mailová adresa, číslo telefonu, kontaktní adresa, adresa pro doručení osvědčení a další podobné informace (nejvyšší dosažené vzdělání a lékařské potvrzení o schopnosti absolvovat rekvalifikační kurz). Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás budeme moci kontaktovat a zaslat vám získané oprávnění.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, jsou zpřístupněny pouze správci a v rozsahu nezbytném pro jejich činnost pak zpracovatelům. Jiným osobám nejsou přístupny.

Tím není dotčena případná povinnost správce tyto údaje předat subjektům, které jsou na základě zákona oprávněny tyto údaje vyžádat.

Zpracování osobních údajů mohou pro Petra Felgrová, kurzy-pily s.r.o. provádět pouze zpracovatelé, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Všechny zpracovatele vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů.

V tomto smyslu Petra Felgrová, kurzy-pily s.r.o. poskytuje k oprávněným účelům osobní údaje těmto příjemcům:

 • poskytovatelům IT služeb za účelem zajištění podpory provozu informačního systému kurzů,
 • poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací,

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Poskytování našich služeb nevyžaduje, abychom předávali vaše osobní údaje ke zpracování mimo EU.

Doba, po kterou jsou vaše osobní údaje uloženy v Petra Felgrová, kurzy-pily s.r.o.

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu vaší účasti v Kurzech a případně po dobu nezbytně nutnou k vypořádání nároků z vaší účasti v Kurzech vzešlých.

To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Máte právo se na nás kdykoliv obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás Petra Felgrová, kurzy-pily s.r.o.  zpracovává. Přehled zpracovávaných osobních údajů naleznete po přihlášení do svého profilu, pokud ho máte zřízen.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění, případně provést opravu po přihlášení ve svém profilu.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány. S ohledem na kategorii zpracovávaného osobního údaje může být důsledkem ukončení vaší účasti v kurzech. Petra Felgrová, kurzy-pily s.r.o. má zákonnou povinnost uchovávat vaše osobní údaje po celou dobu trvání rekvalifikačního zařízení a po vaší žádosti nebude s vašimi údaji nijak nakládáno. Pouze při vaší žádosti o vystavení duplikátů osvědčení a pod.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů.

Na vaši žádost můžeme vybrané osobní údaje i po ztrátě titulu nadále zpracovávat, abyste mohl uplatnit například u soudu nárok, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete.

Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů. Zpracovávané osobní údaje vám budou poskytnuty po přihlášení do vašeho profilu (pokud ho máte zřízen) ve formátu Portable Document Format (PDF).

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat pro tento účel. Zároveň, s ohledem na vámi rozporované zpracování, může být důsledkem ukončení vaší účasti v kurzech.

Pro uplatnění svých práv se na nás můžete obrátit prostřednictvím kontaktů uvedených na https://kurzy-pily.cz/

Na vaše žádosti týkající se uplatnění vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.

Lhůtu je v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení vás budeme včetně důvodů, které nás k němu vedly, vždy informovat.

Petra Felgrová, kurzy-pily s.r.o. bude bez zbytečného odkladu o žádosti o omezení zpracování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů informovat příjemce osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111

Pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat na email: info@kurzy-pily.cz  nebo telefonicky na +420 777 292 024