Školit ano či ne

Školení JMP povinnosti zaměstnavatele

Musí být OSVČ proškolen pro práce s JMP???

nabízí se jednoduchá odpověď, že jako OSVČ bez zaměstnanců nemusíte absolvovat žádné speciální školení na obsluhu pily.

Nejen v přímé souvislosti s tímto dotazem je však nezbytné upozornit na § 13 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.„). Dle tohoto ustanovení se tam, kde se

zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) nebo v části první zákona č. 309/2006 Sb. uvádí pojem zaměstnavatel nebo zaměstnanec, rozumí osoba uvedená v § 12 tohoto zákona. Jedná se o zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje, fyzickou osobou, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu, spolupracujícího manžela nebo dítě uvedených osob, fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí a další členy rodiny, kteří jsou zúčastněni na provozu rodinného závodu podle zvláštního právního předpisu.

Na výše uvedené se vztahuje § 101 odst. 1, 2 a 5§ 102§ 104 a § 105 zákoníku práce a § 2 až § 11 zákona č. 309/2006 Sb. s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu.

Cílem tohoto článku však není detailní popis povinností OSVČ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či dokonce požární ochrany. V souvislosti s tím je však nezbytné zmínit alespoň některá ustanovení nově platného NV č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v 

lese a na pracovištích obdobného charakteru (dále jen „NV č. 339/2017 Sb.“).

Zaměstnavatel musí v návaznosti na § 8 odst. 3 NV č. 339/2017 Sb. zajistit, aby obsluhou řetězové pily byl pověřen pouze zaměstnanec starší 18 let, který je k uvedené činnosti zdravotně způsobilý.

Práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru musí zaměstnavatel organizovat v návaznosti na § 4 NV č. 339/2017 Sb. tak, aby práce se řetězovou pilou, obsluhu mechanizačních prostředků a soustřeďování dříví traktorem, koňmi nebo lanovým zařízením vykonávali pouze zaměstnanci, kteří byli k této činnosti vyškoleni a v ní zacvičeni a jejichž znalosti a dovednosti byly ověřeny zaměstnavatelem.

Právní předpisy tedy nevyžadují pro výkon práce s řetězovou pilou žádnou zvláštní odbornou způsobilost. I zde tak platí § 103 odst. 3 zákoníku práce, tedy povinnost zaměstnavatele určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení.

Konkrétní požadovaná kvalifikace však může být výrobcem stanovena v návodu na obsluhu řetězové pily. Dle § 3 odst. 6 NV č. 339/2017 Sb.,  musí zaměstnavatel zajistit, aby po celou dobu vykonávání práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru byly dodržovány návody k obsluze a údržbě strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí.

Při zpracování polomů a jednotlivých vývratů, polovývratů a zlomů musí dle § 7 odst. 1 NV č. 339/2017 Sb.,  zaměstnavatel zajistit, aby tyto činnosti prováděli pouze zaměstnanci, kteří byli k této činnosti se zaměřením na zpracování kalamity vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly zaměstnavatelem ověřeny.

Doporučení vyplívající z výše uvedeného je Proškolit, zacvičit a přezkoušet. Zvolením firmy s tradicí a zkušenostmi vám zaručí kvalitní proškolení, které naučí vás i vaše zaměstnance s pilou a stroji obdobnými, pracovat lépe, správně je udržovat, brousit a prodloužit jim životnost.