Pily pro HZS

Pro hasiče navštivte prosím naše stránky www.pily-jpo.cz

 

Dobrý den,
vzhledem k nepravdivým informacím, které o naší firmě někdo šíří po internetu, jsme se rozhodli vás oslovit. Šíření nepravdivých informací je trestné.
   Uznávání kurzů pro obsluhu motorových pil
Akreditace MŠMT se vydává na tři roky. Naše akreditace skončila 14. 9. 2018. Chvíli trvá než úředníky projde nutná administrativa. Od 10.10. 2018 máme novou platnou akreditaci jejíž číslo je uvedeno na našich stránkách.
   Pro dotazy ohledně platnosti je možné kontaktovat pana kpt. Ing. Františeka Lose, tel. č.: 950 819 712, e-mail: frantisek.los@grh.izscr.cz
    Dále uvádím stanovisko GŘ

MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Kloknerova 2295/26, 148 01 PRAHA 4

Č.j. MV-19726-2/PO-IZS-2018

V Praze 4. května 2018

Počet listů: 1

 

Paní Petra Felgrová doložila při osobním jednání dne 13. března 2018 platnou

akreditaci ministerstva školství, která jí opravňuje k pořádání kurzu obsluhovatel motorových

pil v jednotce PO.

Z platné akreditace ministerstva školství vyplývá, že praktická výuka

probíhá v rámci šedesátiminutových vyučovacích hodin. To znamená, že námi předepsaná

doba praxe 29 hodin odpovídá přibližně 22 hodinám školeným paní Felgrovou (viz. příloha).

Z výše uvedeného vyplývá, že paní Felgrová je oprávněna pořádat kurzy

obsluhovatelů motorových pil a pokud absolvent doloží všechny níže zmíněné dokumenty,

nevidíme důvod k neuznání kurzu nebo přinejmenším prokazatelně proškolených témat.

 

Dle pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 11/2014, kterým se stanoví zásady práce

s přenosnou motorovou řetězovou a rozbrušovací pilou a pravidla odborné přípravy

obsluhovatelů a instruktorů motorových pil (dále jen „pokyn GŘ“) je pro uznání kurzu nutné

předložit:

  1. a) dokumenty potvrzující soulad učebního programu s učebními osnovami vydanými

MV-generálním ředitelstvím HZS ČR, kde musí souhlasit:

1) proškolená témata,

2) hodinová dotace,

3) přezkoušení.

  1. b) platnou akreditaci vzdělávacího programu. Platnost akreditace lze ověřit na internetových

stránkách ministerstva školství.

Pokud není kurz z hlediska rozsahu osnov úplný, je možné vydat potvrzení HZS kraje

v souladu s pokynem GŘ až po prokazatelném proškolení chybějících témat.

 

brig. gen. Ing. František Zadina

náměstek generálního ředitele HZS ČR

Podepsáno elektronicky

 

Vyřizuje: kpt. Ing. František Los

tel. č.: 950 819 712

e-mail: frantisek.los@grh.izscr.cz

*MVCRX03XGSBA*

MVCRX03XGSBA

 

Příloha

 

Osnovy MV GŘ

HZS ČR

 

Osnovy

akreditovaného

programu

 

Poznámka

 

Teorie 26 hodin (26 x 45

min.)

 

26 hodin (26 x 45

min.)

 

 
Praxe

 

29 hodin (29 x 45

minut = 1305

minut)

 

22 hodin (22 x 60

minut = 1320

minut)

 

Praktická výuka dle akreditace

MŠMT probíhá v 60

minutových vyučovacích

hodinách

 

Zahájení 1 hodina 1 hodina Dle akreditace MŠMT nelze

tyto hodiny započítávat do

časové dotace kurzu, nicméně

pro uznání kurzu je musí

pořadatel doložit.

 

Ukončení 1 hodina 1 hodina
Přezkoušení 7 hodin 7 hodin

 

Dobrý den,

Možná jste už postřehli, že GŘ HZS ČR vydalo nový pokyn 11/2014 ze dne 25.2.2014, kterým se mění legislativa používání řetězových a rozbrušovacích motorových pil u HZS.

Úpravy v technologických postupech raději nemíním komentovat, protože moje praxe je zjevně vyšší než člověka, který tento pokyn tvořil. Připomínkoval jsem pokyn v době jeho tvorby, ale v druhém kole připomínek jsem již nebyl osloven a připomínky nikdo nevzal na vědomí.

Co je pro hasiče asi nejpodstatnější, je to, že uznávání Osvědčení obsluh JMP z civilního sektoru doznalo změny. To je věc, která nás dost trápila, a neuznávání bylo ze strany GŘ HZS ČR protiprávní. Pokoušeli  jsme se jednat s GŘ a dosáhnout nápravy, ale neúspěšně.

Naše školící středisko je akreditováno MŠMT pro pořádání rekvalifikačních kurzů a máme akreditační program „Obsluha ŘMP a rozbrušovacích pil v JPO“. Osnovy tohoto akreditovaného programu odpovídají osnovám GŘ.  Nic tedy již nebrání udělat si Osvědčení pro obsluhu pil u naší společnosti a HZS je povinno Vám toto uznat.  A další důležitá věc pro práci s pilou je to, že osvědčení získané u nás, vás opravňuje k činnosti i v civilním sektoru.

Podrobnější informace naleznete na www.kurzy-pily.cz  nebo pro SDH na www.pily-jpo.cz

     Veškeré kurzy probíhají v souladu s právní legislativou ČR.
     Akreditace MŠMTV ČR. Čj MSMT-10937/2015-1/339  ze dne 14. 9. 2015

Na následujících řádcích je Stručný výtah problematiky uznávání:

Pokyn 11/2014

Čl. 1

(3) Pracovat s motorovou pilou u zásahu je oprávněn hasič, který úspěšně absolvoval

specializační kurz pro obsluhu motorových pil v jednotce PO 5) (dále jen „obsluhovatel

motorové pily“) a pravidelnou odbornou přípravu dle čl. 3 odst. 3.

Čl. 3

Odborná příprava obsluhovatelů a instruktorů motorových pil

(1) Specializační kurzy pro obsluhovatele motorových pil zajišťují HZS krajů, Záchranný

útvar HZS ČR, HZS podniků pro své zaměstnance nebo Školní a výcvikové zařízení HZS ČR

a Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-

Místku (dále jen „vzdělávací zařízení HZS ČR“). Rozsah a obsah specializačního kurzu je dán

učebními osnovami, které vydává MV-generální ředitelství HZS ČR.

 

 

(3) Pravidelná odborná příprava pro obsluhovatele a instruktory motorových pil v rozsahu

5 hodin teorie a 3 hodiny praxe 8) je organizována a zajišťována každoročně v jednotkách PO

nebo ve vzdělávacích zařízeních uvedených v odstavci 1 a 4. Témata pravidelné odborné

přípravy jsou uvedena v příloze č. 2 tohoto pokynu. O průběhu pravidelné odborné přípravy

a výsledcích přezkoušení se vedou prokazatelné záznamy, které se ukládají u jednotky PO po

dobu 5 let. Pravidelnou odbornou přípravu obsluhovatelů a instruktorů motorových pil vede

instruktor motorových pil nebo velitelem jednotky pověřený a zkušený obsluhovatel motorové

pily.

(4) Specializační kurzy pro obsluhovatele motorových pil a pravidelnou odbornou

přípravu pro obsluhovatele a instruktory motorových pil mohou zabezpečovat i vzdělávací

zařízení akreditovaná u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „akreditované

vzdělávací zařízení“), pokud jejich učební program je v souladu s učebními osnovami

specializačních kurzů vydanými MV-generálním ředitelstvím HZS ČR resp. s tématy

pravidelné odborné přípravy uvedenými v příloze č. 2 tohoto pokynu.

(5) Akreditované vzdělávací zařízení předá hasiči, který úspěšně absolvoval specializační

kurz pro obsluhovatele motorových pil nebo pravidelnou odbornou přípravu pro

obsluhovatele a instruktory motorových pil potvrzení o jejich úspěšném absolvování. Hasič

toto potvrzení předkládá příslušnému HZS kraje, který uznává jeho platnost vydáním

vlastního evidovaného potvrzení, pokud jsou s ním předloženy:

a) dokumenty potvrzující soulad učebního programu s učebními osnovami vydanými

MV-generálním ředitelstvím HZS ČR,

b) platná akreditace vzdělávacího programu.

Na potvrzení HZS kraje uvede skutečnost, na základě které se potvrzení vydává. Uvedená

dokumentace se ukládá u jednotky PO.

(6) Účastníkovi specializačního kurzu pro obsluhovatele motorových pil lze adekvátně

zkrátit plánovanou dobu kurzu o témata, která prokazatelně absolvovali v akreditovaných

vzdělávacích zařízeních dle čl. 3 odst. 4, na základě předložení dokumentů uvedených v čl. 3

odst. 5, které se přikládají k dokumentaci kurzu 9).